OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ – LESZCZYNEK

Projekt nr WND- RPLD.06.02.01-10-0001/17 pn.:
Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno;

www.gminakutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 8 555 679,96 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
5 922 250,69 zł

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczynku.

Okres realizacji Projektu: 2018 – 2020

OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme